Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-07-23 ( Imieniny: Sławy, Sławosza)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Procedura

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Art. 122 (tekst jedn. Dz.U.2020.910)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U.2014.232);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626);
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U.2020.256);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311, z późn.zm.);
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL 352 z 24.12.2013).

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Brody, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Brody, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem — również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wysokość dofinansowania w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 m-cy ( jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 m-cy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) do 8.081,00 zł. Przyuczenie do wykonywania kreślonej pracy ( za każdy pełny miesiąc) 254 zł.

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika winien zostać złożony przez pracodawcę w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 12 pkt 1 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r prawo oświatowe (Dz.U.  2020.910t.j.).

Do wniosku Beneficjent pomocy zobowiązany jest dołączyć następujące załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem: Załączniki :

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 2. kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 3. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej — w przypadku ukończenia nauki zawodu,
 5. kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 6. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 7. kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 8. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis,
 9. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,  albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 10. pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Dofinansowanie kosztów kształcenia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody

Informacje dodatkowe

 1. dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Brody,
 2. w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wniosek wraz z dowodem wpłaty należnej opłaty skarbowej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Brodach,
 3. pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa wniosek (załącznik nr 1 do niniejszej procedury) w Urzędzie Gminy w Brodach lub przesyła pocztą na n/w adres: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody,  ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31, email: gmina@brody.info.pl
 2.  Administrator – Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie (41) 271 12 31, wew. 239
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 910 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku, Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). Podanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej celu przetwarzania, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy .
 6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W przypadku danych udzielonych na podstawie zgody ma Pan/i prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
 9. Podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku

 

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-26 11:32przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2020-11-26 00:00przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2021-01-18 12:20przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1695

Rejestr zmian

 • [2021-01-18 12:20:30]Łukasz WzorekAktualizacja danych

Banery/Logo