Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Głównego specjalisty ds.ochrony zdrowia.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Głównego specjalisty ds.ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy  w Brodach.

Pełny etat

1. Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wykształcenie wyższe o profilu medycznym,
 • doświadczenie zawodowe min.4 lata stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość zagadnień z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia oraz zasad funkcjonowania podmiotów medycznych.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Współpraca z podmiotami medycznymi, samorządem i innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących ochrony zdrowia.
 2. Opiniowanie pod względem merytorycznym uchwał rady gminy dotyczących spraw związanych z ochroną zdrowia.
 3. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji w zakresie ochrony zdrowia.
 4. Inicjowanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez organizowanie akcji masowych, festynów, szkoleń prozdrowotnych w celu zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
 5. Popularyzowanie zasad higieny i zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży.
 6. Ocena działalności oświatowo – zdrowotnej szkół.

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopia dyplomów ( świadectw ) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata o posiadanej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Brody.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze należy ją dołączyć do składanych dokumentów.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego specjalisty ds. ochrony zdrowia ” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie UG do dnia  30 września 2022 r. do godz. 14,00.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Inne  informacje.

Konkurs poprowadzi  dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Z up. Wójta

Zastępca Wójta Gminy Brody

Marta Prokop

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Brody Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,  gmina@brody.info.pl, tel. (41) 271 12 31,
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisemnie lub telefonicznie na adres siedziby administratora danych lub na mail iod@brody.info.pl
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego specjalisty ds. ochrony zdrowia.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie na zasadach określonych w przepisach prawa.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-20 11:03przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2022-09-20 11:03przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2022-09-20 11:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:409

Rejestr zmian

 • [2022-09-20 11:00:13]Łukasz WzorekUtworzenie i dodanie artykułu

Banery/Logo