Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Rozdział I Cele i rodzaj zadań

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z dnia 2020.05.29 z późn. zm.).

§ 2

Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

Sfera pożytku publicznego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2022 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Termin realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju w
poprzednim roku:

Wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach Świętokrzyskiej A Klasy (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

 55 000,00 zł

Od dnia podpi-sania umowy do 17 grudnia 2022 roku.

Stow. „Kamienna” Brody  97 000 zł.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody

18 000,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Azyl” – 18 000,00zł

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

3

Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody

2 000zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Azyl” – 1 500,00zł;

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, ul. Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 4 000,00 zł.

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje: 

75 000,00 zł

 

§ 3.

Na realizację zleconego zadania publicznego Gminy Brody w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem:  75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

 Rozdział II Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy.

§ 4.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty zgodnie z zapisem
art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057
t.j. z dnia 2020.05.29 z późn. zm.).

§ 5.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 16 lutego 2022r. oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody (decyduje data wpływu).

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Zadania w ofertach powinny być zgodne z rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  wolontariacie w 2022 roku przyjętym uchwałą Nr XIV/87/2021 z dnia 26.11.2021 r.; Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 przyjętym uchwałą Nr XVI/111/21 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 grudnia 2021r. Potrzebne dokumenty pobrać można w urzędzie oraz na stronie:   www.bip.brody.info.pl .

 1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 3. Na konkurs mogą być składane oferty na powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych w rozumieniu zapisów art. 11 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 4. Oferent przystępujący do konkursu nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty.

§ 6.

 1. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

§ 7.

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.05.29 z późn. zm.).

 Rozdział III Kryteria i tryb wyboru ofert.

§ 8.

Ocena formalna

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy.

Analizowane będzie czy oferta jest kompletna i czy została złożona na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty należy wypełniać pismem odręcznym - wyraźnym, łatwym do odczytania, maszynowym lub komputerowo. Do oferty powinny być dołączone załączniki:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym (pozycja obowiązkowa),

b) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (nieobowiązkowo);

c) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (obowiązkowo w przypadku wskazania partnera w ofercie),

d) ewentualne referencje.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na różne zadania, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do której oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 2 Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Nie spełnienie tego       wymogu spowoduje uznanie oferty za nieważną i niekompletną.

 1. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

      Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia.

§ 9.

Ocena merytoryczna.

 1. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Komisja konkursowa przydziela każdej ofercie punkty na podstawie poniższych kryteriów:
 1. a) analiza celów projektu rezultatów: 0-4 pkt.,
 2. b) analiza kosztów realizacji projektu : 0-4 pkt.;
 3. c) zakładane rezultaty projektu opisane w ofercie (rozdz. III, pola: 5-6): 0-4pkt.;
 4. d) zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;
 5. e) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;
 6. f) procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów. Istnieje możliwość przyznania dla dotacji dla więcej niż jednego oferenta w ramach jednego zadania.

§ 10.

 1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia.
 2. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 3. Do Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 Rozdział IV Warunki realizacji zadania publicznego.

§ 11.

Zarządzenie Wójta o udzieleniu dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) Powyższy wzór umowy można pobrać w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl .

§ 12.

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

 1. korekty kosztorysu projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana);
 2. Podpisania lub przesłania pisma o odmowie podpisania umowy ze  zleceniodawcą
  (wraz z uzasadnieniem) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji;
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych;
 4. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Powyższy wzór sprawozdania można pobrać w urzędzie gminy na stronie: www.bip.brody.info.pl;
 1. W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Zwiększenie kosztów może nastąpić maksymalnie o 10 %, natomiast zmniejszenie kosztów danej pozycji w dowolnej wysokości.

Rozdział V Kontrola wykorzystania dotacji.

§ 13.

 1. Gmina Brody zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania.
 2. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. Gmina Brody może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

§ 14.

 1. Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:
 2. a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy
 3. b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem

     kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji

    z nią związanej.

§ 15.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy dotowanym podmiotem a Gminą Brody.

Rozdział VI Informacja dodatkowa.

§ 16.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody z siedzibą:
 2. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31, adres e-mail gmina@brody.info.pl

Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) i będzie odbywać się w celu realizacji działań związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego przeprowadzanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu a następnie przechowywane w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

Ogłoszenie niniejsze stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  13 /2022 Wójta Gminy Brody z dnia  21.01.2022 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-24 14:37przez:
Opublikowano:2022-01-24 14:42przez: Mariusz Zawłocki
Zmodyfikowano:2022-01-24 14:41przez: Mariusz Zawłocki
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:728

Rejestr zmian

 • [2022-01-24 14:41:23]Mariusz Zawłockikorekta
 • [2022-01-24 14:37:15]Mariusz ZawłockiDodanie załączników.
 • [2022-01-24 14:29:34]Mariusz ZawłockiWpisanie tekstu.

Banery/Logo