Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.02.2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.02.2021

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. dalej zwana kpa), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej zwana ooś),

 

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, że na podstawie wniosku z dnia 06.01.2021 r. (data wpływu 12.01.2021 r.) po późniejszym uzupełnieniu wniosku z dnia 18.01.2021 r. (data wpływu 20.01.2021 r.) przez inwestora Agnieszkę Sieradzan Bilcza ul. Rolnicza 29b, 26 – 026 Morawica, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych na działkach nr ew. 164, 167/1, 168/1, 172, 173; obręb Rudnik.       Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 55b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 3 kpa ze względu na skomplikowany charakter sprawy rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.   

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ooś zastosowano art. 49 kpa, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

Ponadto informuję, że w BIP U.G w Brodach został opublikowany wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 Wójt Gminy Brody

  Marzena Bernat

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

                Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie bądź telefonicznie na adres siedziby Administratora,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach,
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przechowywane  w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  6. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Autor: Michał Karwacki

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-29 14:08przez: Michał Karwacki
Opublikowano:2021-01-29 00:00przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2021-01-29 14:08przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1092

Rejestr zmian

  • [2021-01-29 14:08:45]Łukasz WzorekAktualizacja danych
  • [2021-01-29 14:06:51]Łukasz WzorekUtworzenie i dodanie artykułu

Banery/Logo