Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

 1. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.239 t.j.),
 2. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j.)
 3. uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
 4. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

 

III. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina Brody ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania:

Lp.

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

Wysokość środków na 2018r.

1.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3

79.000,00zł

 

 

III. Zasady zatrudnienia dziennego opiekuna

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które: 1. Spełniają łącznie wymogi określone w art. 39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j.) które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

4) nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

5) odbyły:

 1. 160-godzinne szkolenie, o którym mowa w art. 39 ust.l pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 poparte zaświadczeniem o ukończeniu kursu opiekuna dziennego wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), albo
 2. 40 godzinne szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego,
 3. 280 godzinowe szkolenie w zawodzie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zawierające pełen zakres programowy szkolenia 160 godzinowego

Z odbycia szkoleń wymienionych wyżej zwolnione są osoby które pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun,

2. Posiadają:

1) posiadają zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna,

3. Zadeklarują gotowość do świadczenia opieki w wymiarze 8 godzin dziennie, w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Posiadają odbyte nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

5. Nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

 

IV Termin realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w terminie od 02.05.2018r. do 31.12.2018r.

V Warunki realizacji zadania:

 1. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
  • zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych dzieciom od 20 tygodnia życia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3,
  • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dziecka,
  • zagwarantowanie dziecku, w porozumieniu z rodzicami, wyżywienia na czas pobytu dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z uchwałą Nr VIII/60/2017 Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna .
 2. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera Urząd Gminy w Brodach.
 3. Wójt Gminy Brody będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę.
 4. W ramach konkursu planuje się finansowanie dziennego opiekuna zgodnie z Uchwałami:
  • Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
  • Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
 5. Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Wójta Gminy Brody na podstawie pisemnej umowy o świadczeniu usług dziennego opiekuna, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 6. Podstawową wyprawkę dla dziecka, w tym środki higieniczne zapewnia rodzic (opiekun prawny dziecka)
 7. Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

VI Termin składania ofert.

 1. Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, w terminie do dnia 24 kwietnia 2018r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs ofert dziennych opiekunów" wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu oferenta.

 1. Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy Brody bip.brody.info.pl, pod ogłoszeniem o konkursie.
 2. Przed złożeniem oferty wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące zadań konkursowych udzielą pracownicy Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody Tel. 41 271 12 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00
 3. Oferta winna spełniać warunki ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.
 4. W ofercie należy odpowiedzieć na wszystkie pytania (oferta powinna być kompletnie wypełniona).
 5. Lista opiekunów dziennych zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.

VII Tryb i kryteria wyboru oferty.

 1. Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Brody.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 04.2018 r.
 3. Wybór ofert Komisja Konkursowa dokonuje w oparciu o następujące kryteria:
  • kompletność oferty i załączników,
  • udokumentowanie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie,

Kryteria oceny merytorycznej

Punkty

Kwalifikacje  w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 do 5pkt

Doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

do 10 pkt

 

 

 1. W pierwszej kolejności oferty będą oceniane pod względem formalnym.
 2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 3. Decyzję o wyborze oferentów podejmuje Wójt Gminy Brody po zapoznaniu się z propozycjami zawartymi w protokole sporządzonym przez komisję konkursową.
 4. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.
 5. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana, w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody.
 6. Wójt Gminy Brody zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.
 7. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego opiekuna.
 2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w art. 39 ust.l ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ust.l pkt 6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 4. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do pracy w charakterze dziennego opiekuna wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty.
 5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 z późn. zmianami) w celach przeprowadzania konkursu na opiekuna według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

IX Informacje dodatkowe.

Dodatkowych informacji udziela  Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody tel. 41 271 12 09.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-04-03 10:08przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2018-04-03 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1845

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo