Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2020r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2020r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

 Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na  stanowisko podinspektora ds. obsługi biura Rady Gminy w Brodach

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 3 -letni staż,
 4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. Znajomość:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych,

- Statutu Gminy Brody,

- rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 

Zakres obowiązków na stanowisku: 

 

1.Obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń Rady.

2.Przygotowywanie sprawozdań, informacji oraz innych materiałów dla Rady.

3.Prowadzenie rejestru:

1) Uchwał Rady.

2) Wniosków i interpelacji radnych.

 1. Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu.
 2. Przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru, Wójtowi, komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym.
 1. Przekazywanie wniosków i interpelacji Wójtowi.
 2. Wyliczanie diet dla radnych i dla Przewodniczącego Rady.
 3. Ewidencja i obsługa korespondencji kierowanej do Rady.
 4. Publikacja materiałów z posiedzeń komisji oraz sesji Rady na stronie BIP urzędu.
 5. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Konkurs na stanowisko podinspektora ds. obsługi biura Rady Gminy w Brodach” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3  lub przesyłką pocztową – decyduje data wpływu,w terminie do 1 października 2020 r. do godz. 15,00.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Inne  informacje.

Konkurs poprowadzi  dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Brody.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Brody 21 września 2020 r.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat 

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-21 13:32przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2020-09-21 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1209

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo