Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 grudnia 2018r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 04 grudnia 2018r.

Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

 

1. Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe min.5 lat.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych oraz zarządzanie zespołem ludzi.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych,
 • ustalenie rocznych planów techniczno- ekonomicznych Zakładu i ich wykonywanie,
 • nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 • opracowanie informacji i sprawozdań z realizowanych inwestycji,
 • współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
 • dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów- dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu,
 • zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,
 • zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV ( życiorys ),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopia dyplomów ( świadectw ) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach przeprowadzania konkursu na stanowisko Kierownika ZGK w Brodach.

 

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie UG pokój nr 103 do dnia  14 grudnia 2018 r. do godz. 15,00.

 

Inne  informacje.

Konkurs poprowadzi  dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody 

Marzena Bernat

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Brody Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,  gmina@brody.info.pl, tel. (41) 271 12 31,
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisemnie lub telefonicznie na adres siedziby administratora danych.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika ZGK w Brodach.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie na zasadach określonych w przepisach prawa.
 1. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-12-04 14:10przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2018-12-04 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1875

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.