Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej” - „Remont schodów zewnętrznych oraz ada

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej” - „Remont schodów zewnętrznych oraz adaptacja pomieszczeń „Walcowni Pudlingarni” w celu utworzenia izby tradycji i dziedzictwa kulturowego”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót:

- reprezentowanie inwestora przez sprawowanie kontroli, zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawowanie zgodności robót z dokumentacją projektową – projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i przepisami BHP;

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, sprzętu
i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych;

- zatwierdzenie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie
z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;

- sprawdzanie jakości wykonanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów
do obrotu;

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń;

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

- uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji;

- przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego;

- sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót (inwestycji);

- do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.

Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do realizacji wszystkich innych czynności zarządzeń określonych przez Zamawiającego, które będą niezbędne do poprawnej realizacji zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl przy ogłoszeniu
na wykonanie robót budowlanych. Zakończenia sprawowania nadzoru ustala się na dzień podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji.

 

III. Wymagania dotyczące funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

Osoba wyznaczona na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z wymogami § 2 ust. 1 pkt.25, oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U Nr 138 z 2001r. poz. 1554) oraz zgodnie z Art. 37c Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzseczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabykami.

 

 1. Kryteria i sposób oceny oferty:
 2. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.
 3. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.
 4. Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji.

 

 1. Oferta ma zawierać:
 2. Wypełniony formularz cenowo - ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
 3. Kserokopie uprawnień;
 4. Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa;

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach
ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, pok. 103 (Biuro Obsługi Mieszkańca) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

OFERTA: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Remont schodów zewnętrznych oraz adaptacja pomieszczeń „Walcowni Pudlingarni” w celu utworzenia izby tradycji i dziedzictwa kulturowego”.

lub na adres a.kwiecien@brody.info.pl w terminie do dnia 29.08.2022 r. do godz. 1000.

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.08.2022 r. godz. 1015

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. Termin związania ofertą:

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art.18 ust.2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

 

*    Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii europejskiej lub państw członkowskich.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy;
 2. Wzór umowy.

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-08-23 14:06przez:
Opublikowano:2022-08-23 14:06przez: Anna Kwiecień
Zmodyfikowano:2022-08-23 14:04przez: Anna Kwiecień
Podmiot udostępniający: Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Odwiedziny:341

Rejestr zmian

 • [2022-08-23 14:04:23]Anna KwiecieńUtworzenie